ekosfera

Služby

Program odpadového hospodárstva

Služby v odpadovom hospodárstve

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 


Úvod

Spoločnosť BIOS Zvarik so sídlom v Košiciach úspešne pôsobí na slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1991, v ktorom bol po prvýkrát formulovaný zákon o odpadoch.

 

 

Váš partner pre ochranu životného prostredia

 

v oblasti:

 

 

Program odpadového hospodárstva obce, pôvodcu odpadu

Vsúlade s POH SR, príslušného kraja a obce vám vypracujeme Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu a zastupovanie v procese schvaľovania POH pôvodcu odpadu pred orgánmi štátnej správy a samosprávy.

 

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MZP SR č. 310/2013 Z.z. má povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva (POH) každá obec a pôvodca odpadu, ktorí produkujú ročne viac ako 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov.