ekosfera

Služby

Program odpadového hospodárstva

Služby v odpadovom hospodárstve

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 


Služby

Zaoberáme sa najmä službami v odpadovom hospodárstve a analýzami a posudzovaním vplyvov na životné prostredie. V stručnosti sa naše služby dajú zhrnúť do týchto bodov:

Vypracovanie komplexných materiálov pre oblasť odpadového hospodárstva NA KĽÚČ

 • Programu odpadového hospodárstva pôvodcu v rozsahu stanovenom Zákonom NR SR č. 223 o odpadoch z 15. 5. 2001 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 283 / 2001 Z.z.
 • Žiadosti o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 písm. g) a j) Zákona č. 223 / 2001 Z.z. o odpadoch
 • Plánu havarijných opatrení pre prípady zhoršenia akosti vôd ako podklad pre vyjadrenie správcu povodia, prípadne pre správcu vodných zdrojov
 • Plánu havarijných opatrení pre manipuláciu a skladovanie nebezpečných látok a odpadov
 • Prevádzkového poriadku pre manipuláciu a skladovanie nebezpečných látok, odpadov a pohonných hmôt
 • Zabezpečenie nezávadného zneškodnenia nebezpečných odpadov
 • Určovanie nebezpečných vlastností odpadov a odpadových vôd (testy ekotoxicity na biologických organizmoch)
 • Projektu pre udelenie finančných prostriedkov pre fond životného prostredia a fond regionálneho rozvoja
 • Zabezpečenie atestov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia
 • Zabezpečenie certifikovaných systémov radu ISO noriem 9000 a 14000
 • Poradenstvo, konzultácie, školenia, prednášky