ekosfera

Služby

Program odpadového hospodárstva

Služby v odpadovom hospodárstve

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 


Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva obce, pôvodcu odpadu

 

V súlade s POH SR, príslušného kraja a obce vám vypracujeme Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu a zastupovanie v procese schvaľovania POH pôvodcu odpadu pred orgánmi štátnej správy a samosprávy.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MZP SR č. 310/2013 Z.z. má povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva (POH) každá obec a pôvodca odpadu, ktorí produkujú ročne viac ako 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov.

Každý pôvodca odpadu, ktorého sa povinnosť týka, je povinný predložiť na schválenie príslušnému okresnému úradu svoj POH do štyroch mesiacov od vydania POH kraja, v ktorom sídlia.

Termíny predloženia POH na schválenie pre jednotlivé kraje sú nasledovné:

  • Nitriansky kraj – do 15. februára 2014
  • Košický kraj – do 29. marca 2014
  • Trenčiansky kraj – do 4. mája 2014
  • Banskobystrický kraj – do 15. júna 2014
  • Prešovský kraj – do 15. júna 2014
  • Žilinský kraj – do 15. júna 201
  • Bratislavský kraj – termín nestanovený
  • Trnavský kraj – termín nestanovený